Sponzoring

 

Financování provozu nestátního zdravotnického zařízení Orthes je zcela odkázáno na platby ze systému veřejného zdravotního pojištění. Nejsme příjemci žádných dotací, ani jiných plateb z veřejných rozpočtů. V této souvislosti bychom Vás rádi informovali o možnosti dobrovolného sponzoringu, který pomůže udržet a dále rozvíjet kvalitu a úroveň námi poskytované zdravotní péče.

Prostředků na zkvalitňování léčebné péče o pacienty není ve zdravotnictví nikdy dost, proto naše ZZ předem děkuje všem sponzorům za každý finanční dar, který nám pomáhá zlepšit podmínky pro naše pacienty.

Pokud jste se rozhodli věnovat nám finanční dar, můžete tak učinit na základě darovací smlouvy, kterou najdete na této stránce. Smlouvu prosím 2 x vytiskněte, doplňte Vaše iniciály, výši Vašeho daru a podepište. Poté odešlete oba výtisky na naši adresu, po našem podpisu Vám jeden výtisk vrátíme zpět. Váš dar bude oficiálně zaevidován v účetnictví.

Problematiku darů z hlediska daní upravuje zákon 586/1992 Sb., ze kterého vybíráme některá ustanovení.
Dárcem se může stát fyzická osoba (občan či podnikatel) nebo právnická osoba.
U fyzické osoby lze hodnotu darů poskytnutých zdravotnickému zařízení odečíst ze základu daně, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2% ze základu daně nebo činí alespoň 1000 Kč. Nejvýše lze odečíst 10 % ze základu daně.
Právnické osoby mohou odečíst hodnotu darů nejvýše do 5% základu daně, přičemž nejnižší hodnota daru, kterou lze uplatnit jako odečitatelnou položku, je stanovena na 2000 Kč.

Za Váš dar předem děkujeme.

Ke stažení:
Darovací smlouva | pdf
Darovací smlouva | docx